Giovanni Favasuli

Giovanni Favasuli nasce a Melito Porto Salvo in provincia di Reggio Calabria il 28 marzo 1952. Dottore in Filosofia e Pedagogia, vive ad Africo nuovo. Avvicinatosi alla poesia in vernacolo come per gioco, come per magia; incantato, ammaliato dalla portata dei suoi valori, dei suoi suoni, dalla intrinseca, innata sua capacità di fissare con azzeccate e vigorose pennellate, quasi carovaggeschi chiaroscuri, un piccolo, grande mondo antico, che inesorabilmente, sotto i possenti colpi di maglio del progetto tecnico-scientifico tramonta e si dissolve, il poeta, non senza qualche nota, qualche ventata di modernità, con questa sua silloge, a quel mondo, tributa un pur dolce sentimento di gratitudine e di rimpianto, d’infinito amore.

Tutto è giudizio, cioè sentimento riflesso delle cose circostanti in questa raccolta poetica di Giovanni Favasuli: il vecchio paese, che eterno riposa nella memoria; il calabrese, che erra per il mondo; i treni da dove nessuno scende e tutti salgono; l'umile pastore, che colloquia con il gregge, e Madre Teresa, che si nutre del dolore del mondo, e, da quel costato, la madre, madre meridionale, mater dolens madre addolorata come la Madonna; la Chiesa di Dio, che prega a valle, e i Longini, che seminano lutti. Come non spesso succede nella poesia dialettale, nulla vi ha che richiami il munici- pio, il campanile, il perimetro paesano, sequestra- to dalla Storia. Giovanni Favasuli ha inscritto il suo gruzzolo di affetti e di asprezze nel cielo lontano che ne promette il riscatto. E intanto assicura al verso, ai suoi versi, cullati dalla certezza perpetua dei valori cristiani, il respiro metafisico del cuore che palpitando va verso le stelle. Dove la poesia va.

(dal libro “’U MARU GIANNANDRIA” – Rubbettino, marzo 2003)


La raccolta "L'Aspromonte in vernacolo" edito da Laruffa

Copertina Libro Giovanni Favasuli

Ogni uomo dovrebbe essere fiero
della propria appartenenza ad un gruppo etnico
assurto alla dignità di popolo;
ed ogni popolo,
con altrettanta fierezza,
dovrebbe difendere
la propria identità culturale;
affinché di essa,
alle generazioni venture,
rimanga indelebile orma
nei manufatti,
nelle tradizioni,
nella poesia,
nella musica e nel canto. 

L'autore

 

Rassegna stampa

ReggioTV

Newz.it

Ntacalabria.it


 Traccia Promo "Facimu Rota" con la partecipazione di Lucia Catanzariti


Alcune poesie...

SUGNU AFRICÒTU

’ U celu spalancàu ’i caterràtti
e ’a terra era pronta ’i mî ’gghjùtti.
Tutta l’acqua chi ’nto pajsi catti,
fici sbalàscj, portàu tanti lutti.
Non sî vitti lustru pe’ ’na simàna,
nuddhu sapìa s’era notti o matìna;
no ’nc’era cchjù ’nu spangu ’i terra chjàna,
’ a hjumàra calàva chjîna chjîna.
’ A muntagna, sî hjaccàu d’i bbotta,
à rburi e petri rumbulàru sutta;
d’intra ‘ddhi casi, mura di ricòtta,
non restàu mancu ’na cannìstra rrutta.
Fu deportàtu pe’ llocu remòtu,
arràssu ’i tuttu quant’û parentàtu...
Sugnu sfollàtu, sugnu ’n’africòtu,
d’i nostargìa, ’nu zzìngaru, malàtu!
Bbova Marìna, Rrìggiu, ’u Lazzaréttu…
mî succurrìu San Leu benidìttu;
non pigghjàva bbentu ’nta nùddhu lettu…
Hjumàra ’i Muru, Parmi, scuru fittu!
Dassài terri e boschi senza fini,
’ i ’mbiàti morti e ’u nigru pani,
’ i vegnu ’i svérnu ’nta chisti marìni,
com’emigrànti ’mménz’â ggénti strani.
Rinchjùsu, comu fussi ’nu muntùni,
intr’â ’nu stazzu, ’nta ’ngùsti cunfìni,
sfundài, d’a galéra, ’u portùni,
ruppìa ’u ccippu e tutti li catìni.
Sugnu africòtu, lupu d’i muntagna!
’ Nu còriu duru duru comu pigna!
Spinùsu, comu rrizzu di castagna,
’ i mi diféndu d’a ggénti malìgna.
Sugnu africòtu…oh benidìtta razza!
’ I nuddhu mai tiràtu d’a capìzza!
Lavuratùri cu li forti brazza,
capàci d’a cchjù ténnira carìzza!
’ I me’ fìgghj, me’ nora, ’i nipùti,
tutti ’ngegnéri, medici e ’bbocàti,
giuvanottéddhi d’i larghi vidùti,
ancòra ’ndannu ’i me’ cunnutàti.

Senza pipìta, ciaraméddhi muti!
Non scancellàmu ’i vecchj pedàti:
tutti l’àrburi d’i frutti dinchjùti,
’ ndannu forti e prufùndi derricàti.
Cu ll’occhj chjùsi rigùmu penzéri,
comu l’erba, ’nu bboi, quandu mirìja;
vecchj cunti di fati e cavaléri…
Comu piròci, ’a menti mî firrìja,
e tornu a fari cucchjàri di lignu,
pe’ Zzaccanìtu ed Umbru vaju e vegnu.
’ Nto ’Cinquantunu dassài ’nu signu:
chisti muntagni sunnu lu me’ rregnu!

TSUNAMI!
(Maremotu)

Comu ’n’àspitu chjînu d’i velenu,
comu ’nghjelàta lama d’i surìnu,
comu ’nu tronu a celu serénu
chi sgrugghjàu pur’â Gesù Bbombìnu;

Comu ’nu latru ’nto chjînu d’u jornu,
quandu nuddhu suspétta scassu e dannu,
’ nta ll’Indonesia e ’nte zoni ’ntornu,
rrivàu daccussì ’n fini d’i ll’annu.

Tingìu c’a pici, cu nigru carbùni,
cchjù d’i ’nu miliùni d’i cristiani;
’ mpajàu avanti barchi ed umbrellùni,
’ sta furia scatinàta: ’u tsunàmi!

Cca ’nta Calabria rriva ogni ’n jornu,
’ nt’ogni pajsi spalànca ’nu ’mpernu!
È ’nu tsunàmi chi ’ndi faci scornu:
’ ntrallàzzi, ’ndrànghita, malu guvernu!

Non menti pedi fora c’a tî spagni:
corp’î lupàra, supprùsi, minzògni;
è ’nu tsunàmi d’i vecchj magàgni,
’ nu cuncentràtu d’i forzi malìgni!

Perciò nui chi ggià simu marpatùti,
sapìmu ’a pena ’i ‘ddhi sbenturàti,
comu pannìzzi ammòddhu mentùti,
d’i ll’unda d’u distìnu, subissàti!

POVARA ITALIA

Povara Italia, fai davéru pena:
ggià diventàsti ’na riserva ’ndiana;
povara Italia, cu’ rriva tî ’mprena:
eri llibàta e parìsti puttana!

Povara Italia, da grandi riggìna,
parìsti serva! Tu, ch’eri patrùna,
ora ’ndai mussalòra e catìna,
’ nta mundìzza jettàsti la curùna!

’U stivàli è ggià tuttu strudùtu
e ’u vestitéddhu jîva ripezzàtu;
Italia, ’u culu t’û fìciru a ’mbùtu,
nuddhu di nui è senza peccatu!

Fusti docchjàta, no ’ndai cchjù furtùna,
pécura senza cchjù latti e nno lana;
’ i to’ soru tî dàssanu sdijùna,
no ’nti portanu l’acqua d’a funtana.

D’a paradìsu, parìsti latrìna
e ’ndai ’n coddhu ’a frevi quartàna;
no ’nti giuva cchjù nuddha medicìna,
ammortòriu ggià sona la campana!

Cucchi e corbàcchj, supra d’i barcùni,
fannu a tturnu: cu’ va’ e ccu’ veni;
non sî sentinu cchjù belli canzùni,
ma sulu ’u trìvulu, ’i cantiléni,

’I Bossi, Prodi, Fini, Berlusconi,
Bertinotti, D’Alema e Casini…
Toccàsti ’u fundu, povara nazioni!...
Burgi vacanti e cugghjùni chjîni!

'A MADONNA D'A GRUTTA (prima) 

'A ggenti di Bombìli ora sî lagna:
"Passàu tantu tempu... È 'na virgògna!
Non veni nuddhu 'i scava 'nta muntagna,
pemmî tiràmu fora 'sta Madonna!

Prugétti fantasiùsi, discussioni,
cunferénzi, pistaméntu di mani;
non passa jornu senza processiòni,
però, 'u carru, und'era rimàni!

Carbinéri, Pruteziòni civìli,
geometri, scupìni cumunàli...
Nuddhu cchjù vindi smaràgghj e candìli,
nuddhu cchjù 'nchjàna e scindi chiddhi scali!

Tutta 'llarmàta, 'a Cùria viscuvìli,
'ndi dici non mî perdimu la fedi..."

'Rricchjàti a mmia, Madonna di Bombìli:
veniti fora cu li vostri pedi!

Vìrgini santa d'a cunsolaziòni,
non aspettàti ajutu 'i 'sti cristiani,
campiùni di 'gnurànza e prosenziòni,
boni mî fannu cchj ù danni d' i frani!

'A MADONNA D'A GRUTTA (dopo)

Rinescìru ' i tròvanu ' a manèra:
'u vintòttu d'aprìli...'a scavernàru!
Chi maravìgghja!...È precìsa com'era!
Pe' Iddha, 1'anni e 'u tempu non passàru.
Janca, sprindènti... sembra carni viva!
Ggenti d'Arduri, di Rìggiu e di Bova,
cu muccatùri 'nte mani ciangìva!...
Ora 'nci fannu natra crésia nova,
cusì a Bbombìli ritorna la festa;
doppu tri anni, ripàrti la giostra
d'i processiòni cu Vìscuvu 'n testa,
di cu' rècita e canta patennòstra!
Tòrnanu ' i vinditùri d' i smaràgghj,
chiddhi d' i susumèlli e d' i nucìddhi;
tòrnanu ' i nigri cu ddhi cianfrusàgghj:
brillòcchi pe' menzàni e piccirìddhi.
Tòrnanu ancòra sacru e prufànu,
mbischjàti, comu gazzúsa cu vinu.
D'a Madonna 'nci bàscjanu la manu,
'i figghj di Abèli e di Caìnu!

BANCHETTI

Maccarrùni, formàggiu, carni, vinu...
Petru Maviglia fici un figuròni:
'u maricchjéddhu, 'mbitàu, a Turìnu,
'u sciampagnùni Walteri Veltroni.
'Nta chisti tempi di gran cumpusiòni,
cu' è sfruttàtu, 'mbìta 'i patrùni!
Pe' davéru no 'nc'è cchjù religioni!...
Ojî, 'sti sonatùri d'i trumbùni,
dinnu: "'U Piddì è 'na grandi cunquìsta,
'mprofumàtu caròmpulu di grasta!...
'A verìtà, cridìtimi, è chista:
vonnu 'i 'ndi fùttinu puru la pasta!

Piddì=Partito Democratico

 

I DU PIATTI DA BILANZA

NATALI

U MARU GIANNANDRIA

U PRESEPIU I SASA E PORZI