VINEGLI
È tuttu zittu

non si senti vuci
sulu na rema hjiuhjia nda sti strati 
erramu vajiu 
cu sta poca luci
pe mi sgurigghjiu i tempi passati

Quandu sti rughi
ora ddormentati
parravanu forti chi primi matinati
vuci luntani 
ma vivi ndo cori 
vuci chi non mi pozzu mai sperdiri

Quanti rricordi ndannu sti vinegli!
quanti penzeri ndavi cca nterrati
quanti jocati 
a mmuccia e a lignegli
quant'amicizi 
quanti sciarriati.

Tanti partiru pe mundi luntani
ma cu penzeru tornanu di voti
pecchi' puru ca furu sderricati
radici longhi  
ndannu l'Africoti. 

Favasuli Domenico

VICOLI

E tutto zitto
non si sente voce 
solo una brezza 
soffia in queste strade
ed io vado con questa 
poca luce per riprendermi
il passato
Quando questi rioni
ora addormentati erano 
rumorosi dal primo mattino
voci lontane ma vive nel cuore,
voci che non si possono scordare!
Quanti ricordi hanno queste vie
quanti pensieri ci sono sepolti
quante giocate a nascondino o a mazza
quante amicizie quante bisticciate!
Tanti sono partiti 
per terre lontane
ma a volte,
ritornano con il pensiero
perché anche se sono stati sdradicati 
radici lunghe hanno gli Africoti!

Dedico queste righe sconclusionate a chi più di tutti li rappresenta, mia cugina "Nunzia a Cuzza"

A CONCA

Mi ricordu 
quand'eramu cotrari
chi seggi a rota
davanti o brasceri
ricchjiavamu
senza mancu jahatari
i cunti di vecchji
pe sirati nteri
Penzeri chi tornavanu nda menti
i ggenti chi nghiuttiu m'bacanti
buccuni amari 
e tanti
tanti stenti
comu pecuri dassati arranti
I Santu Leu
und'era giardinaru
me nonnu ndi cuntava li fatichi
cu rispettu 
e senza cori maru
com'era l'usu
di li vecchi ntichi
Ora cercu
ammenzu a sti carduni 
na cosa chi mmu poti ricordari
ma u tempu pigghjia
è nu gran latruni
pocu dassa lu so' caminari
Na ficareglia
nu pezzu i n'armacera
n'angulu i muru
cu ddu petri o cantu
na mastra 
na vecchjia castagnara 
e supra u serru a cresia du Santu. 

LA CONCA

Ricordo quando eravamo bambini,
con le sedie a ruota davanti al braciere, ascoltavano senza fiatare,
i racconti dei vecchi per serate intere.
Pensieri che tornavano in mente,
a gente che ha inghiottito a vuoto bocconi amari e tante tante fatiche,
come pecore lasciate raminghe
Di San Leo (Contrada di Africo Vecchio) dove era ortolano, mio nonno ci raccontava le fatiche,
con rispetto e senza rancore come era d'uso tra i nostri vecchi.
Ora cerco in mezzo a queste spine di cardo,
qualcosa che me lo possa ricordare, ma il tempo che passa è ladrone e poco lascia il suo andare
Un fico,
un muretto a secco,
un angolo di muro con due pietre vicine,
una conduttura, 
un vecchio castagno
e in cima al colle,
la Chiesa del Santo
(San Leo) 
Dedicato a tutti i nonni soprattutto a coloro che non sono più tra noi
 
MUNDU NOVU

Tutti dinnu 
ca cangianu
u mundu
ca fannu 
lestu lestu 
mundu novu
ma quandu ziccanu 
a testa dintra o scifu
ntrimmanu tutti quanti 
o stessu modu.


I llusi simu nui chi i cridimu
e cu dilighi e voti 
ancora i notricamu
simu bboni sulu 
i ndi ciangimu 
i facimu ad igli forti e nui i bbuzzamu

Però si simu libbari
i sceglimu
ca nostra testa 
senza i ndi mmaccamu
cull'occhi aperti armenu morimu
e cui llottau pe nnui
no fici 'nvanu

MONDO NUOVO

Tutti dicono che cambiano il mondo
che fanno svelti svelti un mondo nuovo
ma quando mettono il muso nella mangiatoia 
Si imbrattano tutti nello stesso modo
gli illusi siamo noi che ancora gli crediamo e con deleghe e voti ancora li pasciamo
siamo capaci solo di piegarci 
facendo loro forti e noi sottomessi
però se siamo liberi di agire 
con la nostra testa senza pigarci
con gli occhi aperti almeno moriamo 
e chi ha lottato per noi non lo ha fatto invano.

   
RICORDU

U tempu è nu finu custureri
e a puntu a puntu 
ndi ripezza i cori
non poti fari o stessu chi penzeri
chi quandu tornanu fannu strazzi novi.

Chistu pensai oji o cimiteru 
guardandu a tomba i cu mi fu cchjiu caru
passanu l'anni ma ndo me penzeru,
resta u ricordu du jornu cchjiu' maru!

 

   
"JENDU MUNDU MUNDU"

Comu petra chi non fici lippu
caminandu jimmu mundu mundu
ora, chi simu a pedi fermu
ssicutamu a cui è ndo bisognu

Volimu i darzamu sipaluni
i nci sparamu i cui passa i fronteri
suli i stacimu comu maccarruni
u mari mu facimu cimiteru

Ma quanta è curata
a menti dill'omu!
quant'esti facili u parrari umanu
dicianu ca nci portavanu civirtati
ma nci dassaru terri mbelenati

Diciamu 'paci' ma dassammu guerra
armammu a manu despota e tiranni
ora i volimu chiusi
dintra o mpernu
chi nui "civili " stessi nci criammu.

 
   

NATALI NTALL'ARIA

Ntall'aria già si senti a melodia di ceramegli chi nnuncianu u Messia,
Sonu divinu chi rallegra e dici "Vinni i vi dicu ca vi voghjiu amici"
Non è cusi' però mancu pe st 'annu non sacciu chi vi staci succedendu.
Ad' Aleppo vitti morti a centinara e ntall 'Iran non è datra manera vi pari ca nci piaci chistu i Diu?
Penzati ca pe chistu ndi criau? forzi penzati ca cu fici a terra poti voliri ma distruggi a guerra?
Non è cusi' , criditi a mia a fici i stamu tutti in armonia.
In armonia e senza distinzioni i usi, custumi o religioni. 

 
   

DERRICATI 

Fumavanu spettandu i arburia
Guardandu u celu davanti e porti
e dopu, chianu, pigghiavanu a via
chi ogni jornu i portava all'ortu.
Nte spagli na virga i castagnara
Lavurata a manu cu maestria
nt'allaria u scrusciu du mari
rumuri forti chi non nci 'mpartenia,
Pecchi' i so casi eranu i muntagni 
dill'Aspromunti glia'undi nasciru,
undi cu stenti si ficiaru grandi 
dundi pe mala sorta sa fujru.
Suli, sperzi, nta terra stranera 
I zappanu nda rina i na jumara
i cala l'acqua e tuttu i si leva,
i sagrifici fatti ogni matina.

 
   

PAIJISI VECCHIU

Restanu sulu mura i stu paijisi
ccuppati i ligaregli e rivettari,
a cresia, i scoli, armaceri mpisi,
e nu campanaru senza cchjiu' campana.
Nde strati, mancu n'anima criata
Sulu na pica ngurriandu vola,
a chiazza, sempri pronta a na ballata
è ora zitta, palumbeglia muta.
nci manca l'anima i stu paijisi!
Non avi vita, mancanu i so genti
e manu a manu chi si passa avanti,
puru i ricordi fujanu da menti.
Petri muti, ennu ora sto mura.
Petra rinfusa chi non dici nenti;
Petra chi chiami u tempu tramuta
comu u tempu fici chi so genti.

 Immagine poesia PAIJISI VECCHIU

DALLA POESIA ALL'IMMAGINE...